(1)
ZHIVOMIROV, H.; NEDELCHEV, I. A Method for Signal Stationarity Estimation. RJAV 2020, 17, 149-155.